مدرسه اکبر نمازی 2

در این سایت فعالیت های کارکنان مدرسه اکبر نمازی 2 به ثبت شده است

آشنایی با انواع گیاه و قسمت های مختلف آن و ریشه ها

نام درس : علوم پایه اول                                            طرح درس روزانه                                                                                                            نام و نام خانوادگی آموزگار : زهرا حسنوند

 موضوع : گیاهان                                                                                                                                                                     نام آموزشگاه : شهید اکبر نمازی 2

هدف :آشنایی با انواع گیاه و قسمت های مختلف آن و ریشه ها                                                                                                     مدت تدریس : 45 دقیقه

تحلیل آموزشی

هدف های کلی

هدف های رفتاری

ارزشیابی تشخیصی

نتیجه ارزشیابی

انتخاب روش تدریس متناسب با محتوا

انتخاب رسانه متناسب با محتوا

گیاهان

 

گیاهان دادای ریشه ساقه – برگ هستند

 

ریشه ها گوناگونند

آشنایی با گیاهان و تشخیص تفاوت های آنها

با قسمت های اصلی یک گیاه آشنا شود

 

انواع ریشه ها را بشناسد

گیاهان را مشاهده کرده و تفاوت آنها را بگوید

قسمت های اصلی یک گیاه را نام ببرد.

 

تفاوت ریشه ها را بگویید.

جانوران برای چه حرکت می کنند ؟

چند جانور گوشت خوار و چند جانور گیاه خوار را نام ببرید ؟

چرا بعضی از جانواران مهاجرت می کنند ؟ (یعنی از جایی به جای دیگر می روند؟)

بعضی از جانوران در چه جاهایی لانه می سازند ؟

+

 

+

 

+

 

+

پرسش و پاسخ

همیاری

مشاهده

قضاوت

عملکرد  

کتاب

انواع گیاه

مداد رنگی و کاغذ  

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:37  توسط   |